เราเริ่มต้นจากการผลิตลูกล้อรถเข็นทั่วไปในปี 2543 และด้วยความมุ่งมั่น
พัฒนาผลิตสินค้าให้มีคุณภาพมากขึ้นจนกระทั่งได้จดทะเบียนการค้าในปี
พ.ศ.2548 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท  โดยมีเป้าหมายว่า“ต้อง
การให้ลูกค้ามีโอกาสได้ใช้ลูกล้อ ในราคาคุ้มค่า คุ้มราคาและมีบริการหลัง
การขายที่ดี” จึงมีการรับประกันสินค้าและพร้อมปรับปรุงสินค้าให้เหมาะกับ
การใช้งานของลูกค้าเพื่อความพึงพอใจสูงสุด

ในปี 2550 เราได้ขยายศักยภาพในด้านต่างๆ โดยเราได้ทำการย้ายโรงงาน
เพื่อสามารถรองรับการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ เพิ่มทุน
จดทะเบียนเป็น 4,000,000 บาท พร้อมทั้งขยายฐานลูกค้าเข้าสู่โรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่มากขึ้น

กว่า 10 ปี บนเส้นทางการดำเนินธุรกิจด้วยการบริหารกิจการโดยยึดมั่นใน
คุณธรรมและควบคุมคุณภาพอย่าเคร่งครัด  อันส่งผลให้ บจก.พี.วีล โปรดักส์
สามารถยืนหยัดธุรกิจอยู่ได้อย่างมั่นคง และพร้อมที่ก้าวต่อไปเพื่อขยายธุรกิจ
ให้มีความเจริญเติบโตต่อไปอีกไม่หยุดยั้ง

 

วิสัยทัศน์

“เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า และพร้อมก้าวเข้าสู่AEC”

 
                                                  

                                     

Copyrights © 2015 by Seven Republic